Ogłoszenie o przetargu na wynajem powierzchni korytarza na posadowienie 

szafek skrytkowych dla uczniów

VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Im. K.K. Baczyńskiego 

z siedzibą w Szczecinie przy u. Jana Styki 13

Działając w oparciu o przepisy  Uchwały Rady Miasta Szczecin LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (Dz. U. Woj. Zachodniopom. Z 2006 r. Nr 108, poz. 2078; z 2007 r. nr 95, poz. 1677; z 2009 r. Nr 4, poz. 154; z 2010 r. Nr 10, poz. 188; z 2012 r. poz. 1535; z 2015 r. poz. 2447). 

Dyrektor VII  LO w Szczecinie przy ul. Jana Styki 13 ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem powierzchni korytarza szkolnego na posadowienie szafek skrytkowych dla uczniów.

 1. Przedmiot przetargu
 1. Przedmiotem przetargu jest wynajem powierzchni użytkowej lokalu w budynku Wynajmującego przy ul. Jana Styki 13 na posadowienie szafek skrytkowych dla uczniów
 2. Wynajmowana powierzchnia może być przeznaczona wyłącznie na zainstalowanie szafek skrytkowych dla uczniów.
 3. Umowa zostanie zawarta na okres od 01.09.2019r. do 30.06.2020 r. 
 4. Cenę wywoławczą za 1m2 powierzchni przeznaczonej pod dzierżawę ustala się w wysokości 5,00 zł netto miesięcznie plus 23% podatku VAT. 

Minimalne postąpienie 10% ceny wywoławczej.

 1. Na czynsz miesięczny składać się będzie cena  oferty netto za powierzchnię pod najem x metraż, powiększona o obowiązujący podatek VAT w wysokości 23%. Dodatkowo doliczony zostanie podatek od nieruchomości z tytułu umowy  najmu 
 2. Najemca zapłaci Wynajmującemu czynsz najmu po upływie miesiąca, którego dotyczy najem w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury na rachunek Wynajmującego.

 1. Warunki przetargu

Ofertę można złożyć w formie elektronicznej na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w formie papierowej w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku  w godzinach

 800-1400.

 1. Termin składania ofert do 28  czerwca 2019 r. do godz. 1200
 2. Rozstrzygnięcie przetargu odbędzie się  01  lipca 2019 r. o godz. 1200
 3. Wyniki przetargu zostaną ogłoszone niezwłocznie po zakończeniu pracy komisji , poprzez wywieszenie wyników w siedzibie  VII LO  przy ul. Jana Styki 13  w Szczecinie i zamieszczone na stronie internetowej  szkoły www.lo7.szczecin.pl
 4. Przetarg jest ważny , jeżeli wpłynie co najmniej jedna oferta spełniająca warunki przetargu.
 5. Wynajem powierzchni może nastąpić w celu prowadzenia działalności gospodarczej nie mającej wpływu na prawidłowe funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutową działalnością.
 6. Do oferty należy dołączyć wymienione dokumenty:
 • Podanie do Dyrektora VII LO w Szczecinie z siedzibą przy ul. Jana Styki 13 z opisem planowanej działalności gospodarczej,
 • Aktualny odpis z KRS lub odpis z Centralnej Ewidencji Gospodarczej
 • NIP, REGON
 • Formularz ofertowy ( do pobrania ze strony internetowej szkoły, stanowiący załącznik nr 2)
 • Oferta powinna zostać podpisana przez uprawnioną osobę – reprezentującą podmiot składający ofertę.
 1. Kryterium oceny ofert stanowi cena netto (najwyższa zaproponowana cena za wynajem powierzchni). 
 2. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy wg. wzoru – załącznik nr 1 .
 3. Jeżeli wybrany oferent uchyla się od podpisania umowy, wówczas zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza z pozostałych dostarczonych ofert. 
 4. Wynajmujący zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.
 5. Podmiot lub osoba , która wygra przetarg zobowiązana będzie do podpisania umowy najmu w ustalonym terminie . 
 6. Dodatkowe informacje dotyczące  przetargu uzyskać można pod numerem telefonu 91/48-777-51 wew. 118  od poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 800-1400

Pliki do pobrania:

 1. Wzór umowy
 2. Załącznik nr 2

Ogłoszenie o przetargu na wynajem pomieszczeń mieszczących się w budynku 

VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Im. K.K. Baczyńskiego 

z siedzibą w Szczecinie przy u. Jana Styki 13

 

Działając w oparciu o przepisy  Uchwały Rady Miasta Szczecin LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (Dz. U. Woj. Zachodniopom. Z 2006 r. Nr 108, poz. 2078; z 2007 r. nr 95, poz. 1677; z 2009 r. Nr 4, poz. 154; z 2010 r. Nr 10, poz. 188; z 2012 r. poz. 1535; z 2015 r. poz. 2447). 

Dyrektor VII  LO w Szczecinie przy ul. Jana Styki 13 ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem sal lekcyjnych znajdujących się na terenie szkoły.

 1. Przedmiot przetargu

Przedmiotem przetargu są:

1.  sale lekcyjne znajdujące się na terenie VII LO z siedzibą przy ul. Jana Styki 13 w Szczecinie o pow. ok. 54 m - 20,00 zł netto + VAT za jedną godzinę (zegarową). Sale lekcyjne przeznaczone są na  działalność edukacyjną odbywającą  się od poniedziałku do piątku w godz. 1700  -2000  oraz w soboty i niedzielę od godz. 800 do 1630 .

 2. sala gimnastyczna 40,00 zł netto+ VAT za jedną godzinę (zegarową).

W czynszu ujęte jest zużycie wody i odprowadzanie ścieków, c.o. , energia elektryczna.

 1. Warunki przetargu

Oferta winna być złożona w formie papierowej, w sekretariacie szkoły w zamkniętej i opisanej kopercie: „ Nie otwierać przed dniem 28.08.2018 do godz.12.30” od poniedziałku do piątku  w godzinach 9-13.

 1. Termin składania ofert do 28 sierpnia 2018 r. do godz. 1200
 2. Rozstrzygnięcie przetargu odbędzie się 28  sierpnia 2018 r. o godz. 1230
 3. Wyniki przetargu zostaną ogłoszone niezwłocznie po zakończeniu pracy komisji , poprzez wywieszenie wyników w VII LO z siedzibą przy ul. Jana Styki 13  w Szczecinie i zamieszczone na stronie internetowej  szkoły.
 4. Przetarg jest ważny , jeżeli wpłynie co najmniej jedna oferta spełniająca warunki przetargu.
 5. Wynajem pomieszczeń może nastąpić w celu prowadzenia działalności gospodarczej nie mającej wpływu na działanie szkoły.
 6. Do oferty należy dołączyć wymienione dokumenty:
 • Podanie do Dyrektora VII LO w Szczecinie z siedzibą przy ul. Jana Styki 13 z opisem planowanej działalności gospodarczej,
 • Aktualny odpis z KRS lub odpis z Centralnej Ewidencji Gospodarczej
 • NIP, REGON – kserokopia o nadaniu;
 • Formularz ofertowy ( do pobrania ze strony internetowej szkoły, stanowiący załącznik nr 2);
 • Oferta powinna zostać podpisana przez uprawnioną osobę – reprezentującą podmiot składający ofertę
 1. Kryterium oceny ofert stanowi cena (najwyższa zaproponowana cena za godzinę zegarową wynajmu) 
 2. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy wg. wzoru – załącznik nr 1 (do pobrania z strony internetowej szkoły).
 3. Jeżeli wybrany oferent uchyla się od podpisania umowy, wówczas zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza z pozostałych dostarczonych ofert. 
 4. Wynajmujący zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.
 5. Podmiot lub osoba , która wygra przetarg zobowiązana będzie do podpisania umowy najmu na czas oznaczony, nie dłużej niż do 31.12.2018
 6. Dodatkowe informacje dotyczące sal objętych przetargiem uzyskać można pod numerem telefonu 91/48-777-51 wew. 118  wtorki, czwartki  w godz. 9-13 

Pliki do pobrania:

 1. Załącznik nr 1 - wzór umowy
 2. Załącznik nr 2 – formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 3 - oświadczenie

Ogłoszenie o przetargu na wynajem powierzchni korytarza na posadowienie dwóch automatów z napojami i przekąskami

VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Im. K.K. Baczyńskiego 

z siedzibą w Szczecinie przy u. Jana Styki 13

Działając w oparciu o przepisy  Uchwały Rady Miasta Szczecin LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (Dz. U. Woj. Zachodniopom. Z 2006 r. Nr 108, poz. 2078; z 2007 r. nr 95, poz. 1677; z 2009 r. Nr 4, poz. 154; z 2010 r. Nr 10, poz. 188; z 2012 r. poz. 1535; z 2015 r. poz. 2447). 

Dyrektor VII  LO w Szczecinie przy ul. Jana Styki 13 ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem powierzchni korytarza szkolnego na posadowienie dwóch automatów z napojami i przekąskami. 

1. Przedmiot przetargu

 1. Przedmiotem przetargu jest wynajem max  2,0 m powierzchni użytkowej lokalu w budynku Wynajmującego przy ul. Jana Styki 13 na posadowienie dwóch automatów do sprzedaży napojów i przekąsek.
 2. Wynajmowana powierzchnia może być przeznaczona wyłącznie na zainstalowanie automatów.
 3. Umowa zostanie zawarta na okres od 01.09.2017r. do 30.06.2018 r. 
 4. Cenę wywoławczą za 1m2 powierzchni przeznaczonej pod dzierżawę ustala się w wysokości 300,00 zł netto miesięcznie plus 23% podatku VAT. Cena obejmuje opłatę za wodę i prąd. 
  Minimalne postąpienie 10% ceny wywoławczej.
 5. Na czynsz miesięczny składać się będzie cena  oferty netto za powierzchnię pod najem x metraż, powiększona o obowiązujący podatek VAT w wysokości 23%. Dodatkowo doliczony zostanie podatek od nieruchomości z tytułu umowy  najmu 
 6. Najemca zapłaci Wynajmującemu czynsz najmu po upływie miesiąca, którego dotyczy najem w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury na rachunek Wynajmującego.

2. Warunki przetargu

Ofertę można złożyć w formie elektronicznej na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w formie papierowej w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku  w godzinach 800-1400.

 1. Termin składania ofert do 31 lipca 2017 r. do godz. 1400
 2. Rozstrzygnięcie przetargu odbędzie się  11  sierpnia 2017 r. o godz. 900
 3. Wyniki przetargu zostaną ogłoszone niezwłocznie po zakończeniu pracy komisji , poprzez wywieszenie wyników w siedzibie  VII LO  przy ul. Jana Styki 13  w Szczecinie i zamieszczone na stronie internetowej  szkoły www.lo7.szczecin.pl
 4. Przetarg jest ważny , jeżeli wpłynie co najmniej jedna oferta spełniająca warunki przetargu.
 5. Wynajem powierzchni może nastąpić w celu prowadzenia działalności gospodarczej nie mającej wpływu na prawidłowe funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutową działalnością.
 6. Do oferty należy dołączyć wymienione dokumenty:
  -  Podanie do Dyrektora VII LO w Szczecinie z siedzibą przy ul. Jana Styki 13 z opisem planowanej działalności gospodarczej
  - Aktualny odpis z KRS lub odpis z Centralnej Ewidencji Gospodarcze
  - NIP, REGON
  - Formularz ofertowy ( do pobrania ze strony internetowej szkoły, stanowiący załącznik nr 2)
  - Oferta powinna zostać podpisana przez uprawnioną osobę – reprezentującą podmiot składający ofertę.

 7. Kryterium oceny ofert stanowi cena netto (najwyższa zaproponowana cena za wynajem powierzchni). 
 8. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy wg. wzoru – załącznik nr 1 .
 9. Jeżeli wybrany oferent uchyla się od podpisania umowy, wówczas zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza z pozostałych dostarczonych ofert. 
 10. Wynajmujący zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.
 11. Podmiot lub osoba , która wygra przetarg zobowiązana będzie do podpisania umowy najmu w ustalonym terminie na okres 1 roku. 
 12. Dodatkowe informacje dotyczące sal objętych przetargiem uzyskać można pod numerem telefonu 91/48-777-51 wew. 118  od pon. do środy w godz. 900-1100

Pliki do pobrania:

 1. Wzór umowy
 2. Załącznik nr 2

 


Ogłoszenie o przetargu na wynajem pomieszczeń mieszczących się w budynku 

VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Im. K.K. Baczyńskiego 

z siedzibą w Szczecinie przy u. Jana Styki 13

Działając w oparciu o przepisy  Uchwały Rady Miasta Szczecin LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (Dz. U. Woj. Zachodniopom. Z 2006 r. Nr 108, poz. 2078; z 2007 r. nr 95, poz. 1677; z 2009 r. Nr 4, poz. 154; z 2010 r. Nr 10, poz. 188; z 2012 r. poz. 1535; z 2015 r. poz. 2447). 

Dyrektor VII  LO w Szczecinie przy ul. Jana Styki 13 ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem sal lekcyjnych znajdujących się na terenie szkoły.

1. Przedmiot przetargu

 1. Przedmiotem przetargu są sale lekcyjne znajdujące się na terenie VII LO z siedzibą przy ul. Jana Styki 13 w Szczecinie o pow. ok. 54 m2 .
 2. Sale lekcyjne przeznaczone są na  działalność edukacyjną odbywającą  się od poniedziałku do piątku w godz. 1700  -2000  oraz w soboty i niedzielę od godz. 800 do 1630 .
 3. Minimalna cena za wynajem : 1 godzina zegarowa (60 min.) wynosi 24,40 zł  netto ( 30,01 zł brutto).

W czynszu ujęte jest zużycie wody i odprowadzanie ścieków, c.o. , energia elektryczna.

2. Warunki przetargu

Ofertę można złożyć w formie elektronicznej na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w formie papierowej w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku  w godzinach 800-1400.

 1. Termin składania ofert do 31 lipca 2017 r. do godz. 1400 
 2. Rozstrzygnięcie przetargu odbędzie się 01  sierpnia 2017 r. o godz. 900
 3. Wyniki przetargu zostaną ogłoszone niezwłocznie po zakończeniu pracy komisji , poprzez wywieszenie wyników w VII LO z siedzibą przy ul. Jana Styki 13  w Szczecinie i zamieszczone na stronie internetowej  szkoły.
 4. Przetarg jest ważny , jeżeli wpłynie co najmniej jedna oferta spełniająca warunki przetargu.
 5. Wynajem pomieszczeń może nastąpić w celu prowadzenia działalności gospodarczej nie mającej wpływu na prawidłowe funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutową działalnością.
 6. Do oferty należy dołączyć wymienione dokumenty:
  • Podanie do Dyrektora VII LO w Szczecinie z siedzibą przy ul. Jana Styki 13 z opisem planowanej działalności gospodarczej,
  • Aktualny odpis z KRS lub odpis z Centralnej Ewidencji Gospodarczej
  • NIP, REGON
  • Formularz ofertowy (do pobrania ze strony internetowej szkoły, stanowiący załącznik nr 2)
  • Oferta powinna zostać podpisana przez uprawnioną osobę – reprezentującą podmiot składający ofertę
 7. Kryterium oceny ofert stanowi cena (najwyższa zaproponowana cena za godzinę zegarową wynajmu) 
 8. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy wg. wzoru – załącznik nr 1 .
 9. Jeżeli wybrany oferent uchyla się od podpisania umowy, wówczas zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza z pozostałych dostarczonych ofert. 
 10. Wynajmujący zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.
 11. Podmiot lub osoba , która wygra przetarg zobowiązana będzie do podpisania umowy najmu w ustalonym terminie na okres 1 roku. 
 12. Dodatkowe informacje dotyczące sal lekcyjnych  objętych przetargiem uzyskać można pod numerem telefonu 91/48-777-51 wew. 118  od pon. do środy w godz. 900-1100

Pliki do pobrania:

 1. Wzór umowy
 2. Załącznik nr 2