Budynek od momentu swojego powstania w 1934 r. przeznaczony był na potrzeby szkoły, a jego architektura stanowi do dziś przykład modernizmu i funkcjonalizmu. Po zakończeniu II wojny światowej i przejęciu Szczecina prze władze polskie ropoczęła działalność Szkoła Podstawowa nr 19, a następnie Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki oraz Liceum Pedagogiczne im. Władysława Spasowskiego, które zakończyło działalność w 1969 roku.

Decyzją władz oświatowych 1 lipca 1968 r. zastało powołane VII Liceum Ogólnokształcące. 1 września 1968 r. odbyła się inauguracja roku szkolnego pięciu klas pierwszych nowego liceum. Początki były trudne. W budynku liceum, pod jedną dyrekcją, funkcjonowały trzy szkoły: cztery klasy piąte Liceum Pedagogicznego, siódme i ósme klasy Szkoły Podstawowej nr 6 oraz pierwsze klasy VII Liceum. Rok później, po likwidacji Liceum Pedagogicznego, powstało Liceum dla Pracujących, które istniało do 1980 r. W 1979 r. do naszej szkoły przeniesiono część oddziałów ze Szkoły Podstawowej nr 60. Pierwszym dyrektorem szkoły została Czesława Baran (1933-2006). Dzięki jej staraniom 22 kwietnia 1972 r. szkoła jako pierwsza w Polsce przyjęła imię Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, żołnierza Armii Krajowej i poety, którego na podstawie plebiscytu wyłoniła sama młodzież.

szkolastara

Od początku istnienia „siódemka” miała niepowtarzalny charakter, w ogromnej mierze nadany przez panią Dyrektor. Szkoła była znana ze swej dyscypliny i nietypowemu regulaminowi. Na przykład chłopcy musieli mieć krótko ostrzyżone włosy, a uczennicom nie wolno było nosić spodni i biżuterii. Działalność szkoły od samego początku opierała się na pełnym zaangażowaniu wielu nauczycieli. Już w pierwszych latach z inicjatywy Józefa Szalachy (chemia) i Wojciecha Arleta (biologia) stworzono klasy z rozszerzonym programem nauczania chemii i biologii. Cenną inicjatywą Łucji Król i Elżbiety Chorzępy było powołanie klas licealnych z francuskicm językiem wykładowym. Od 1970 roku szkoła została włączona w poczet szkół stowarzyszonych UNESCO. Tradycją VII LO była wymiana młodzieży polsko-francuskiej. Współpraca z College Jean de L’Epine w Le Mans we Francji rozwijała się w latach 1975-1979. W latach 70. i 80. szkoła nawiązała kontakty ze szkołami z NRD.

Zorganizowanie biblioteki przypadło w udziale Marii Leśniej, która popularyzowała wiedzę biblioteczną. Działania zapoczątkowane przez M. Leśną kontynuowały bibliotekarki: Czesława Kosieradzka, Helena Kuszmider-Jankowska i Helena Zacharczuk-Guz. Biblioteka wprowadziła szczegółową klasyfikację książek. Obecnie liczy ona ponad 20 tys. woluminów, zbiorów audiowizualnych i czasopism. Na terenie szkoły kontynuowana jest tradycja teatru szkolnego podejmowana kolejno przez Elżbietę Siewierską, Barbarę Bieńkowską , a obecnie przez Iwonę Karkotę. W latach 1969-1980 działał chór szkolny kierowany przez Lidię Daukszę i Jerzego Daukszewicza. W 1969 r. z inicjatywy Tadeusza Gabrysiewicza powstała orkiestra szkolna (skrzypkowa i dęta), która istniała do 1983 roku. Od roku szkolnego 2008 / 2009 działa zespół wokalny.

Po przejściu dyrektor Czesławy Baran na emeryturę od 1991 roku dyrektorem został Włodzimierz Wecwerth. Z jego inicjatywy w latach 1994-1998 powstała klasa o profilu matematyczno-informatycznym. Od 2001 r. dzięki staraniom nauczycieli informatyki: Anny Korchut i Sławomira Majkowskiego szkoła została wyposażona w nowoczesną pracownię komputerową i Multimedialne Centrum Informatyki.
Ważne miejsce w życiu szkoły zawsze odgrywała ochrona środowiska. Pierwsze działania na rzecz ekologii miały swój początek w 1974 r. W 1992 r. z inicjatywy nauczycielek biologii i geografii; Barbary Wojcieszek i Marioli Gańko został opracowany i wdrożony program autorski do klasy ekologicznej. Od 1995 r. w szkołe działa Klub Hodowców. Obecnie oferta edukacyjna szkoły obejmuje następujące klasy autorskie: menedżerska której autorem jest Marzena Ługin, humanistyczno-dziennikarska, językowa, matematyczno-informatyczna, ekologiczna. Klasa menadżerska objęta jest patronatem Wydziału Zarządzania i Ekonomi Usług Uniwersytetu Szczecińskiego a 18.03.2009 szkołę objął swoim patronatem Wydział Nauk o żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

W latach 2004-2005 VII LO przystąpiło do międzynarodowego projektu językowego COCRATES-COMMENIUS finansowanego z Unii Europejskiej, od 2005 roku została rozpoczęta wymiana polsko-niemiecka ze szkołą w Rotenburgu której koordynatorem jest nauczyciel języka niemieckiego Liliana Wasilewska.
Sport na naszym Licem od dawna zajmował istotne miejsce. Młodzież VII Liceum jest zrzeszona w wielu klubach i odnosi sukcesy w piłce nożnej, siatkowej i ręcznej oraz w lekkiejatletyce.

Od kilku lat (tj. od 2000 r.) z przerwami wznawiana jest gazetka szkolna, której tytuł związany jest najczęściej z numerem szkoły. Do tej pory były to: „Siódmy Posterunek”, „Siódemka Styka”, a obecnie: „Siódmy Dzwonek”. Od 2006 roku w szkole prowadzona jest edukację prawna i obywatelska.
Po przejściu dyrektora Włodzimierza Weckwertha na emeryturę nowym dyrektorem od 1.09.2007 roku został Bogdan Dziewulski. Z jego inicjatywy powstało logo szkoły oraz w 40 - tą rocznicę powstania VII LO umieszczono tablicę upamiętniającą patrona szkoły. VII Liceum Ogólnokształcące może poszczycić się absolwentami, którzy pełnili i pełnią ważne funkcje w życiu publicznym miasta i kraju. Są wśród nich Krzysztof Zaręba – senator RP, Krzysztof Bizio – znany dramaturg, prof. dr hab. Krzysztof Formicki, Jolanta Osińska-Falkiewicz, Piotr Dziemieńczuk, Beata Mikołajewska-Wieczorek, Dariusz Baranik, Bartosz Łyżwiński – znani szczecińscy dziennikarze telewizyjni, Andrzej Montwiłł – dyr. Żeglugi Bydgoskiej, prezes Zachodniopolskiej Federacji Sportu, Andrzej i Bogdan Torbẻ – wybitni szczecińscy lekarze, Leon Gajewski – komendant straży miejskiej w Szczecinie. Wielu absolwentów wraca w mury szkoły, by kontynuować zawód nauczyciela VII Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego.