Rada Rodziców VII Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Szczecinie w głosowaniu jawnym 12.09.2018 r wybrała prezydium Rady w składzie:

- Pani Anna Dołęga – Przewodnicząca RR, 

- Pani Beata Proć – z-ca Przewodniczącej RR, 

- Pan Marek Ciężkowski - sekretarz RR.

A także: Panią Dorotę Bębacz do Komisji Socjalnej RR oraz Panią Magdalenę   Leszczyńską do Komisji Rewizyjnej RR. 

Rada Rodziców VII Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego 
w Szczecinie ustaliła terminarz zebrań RR w roku szkolnym 2018/2019. Zaplanowano następujące terminy zebrań: 8listopada 2018 r, 23 stycznia 2019r, 5 kwietnia 2019 r, 26 czerwca 2019 r

Uchwałą nr 2/2018/2019 Rada Rodziców VII Liceum Ogólnokształcącego 
im. K. K. Baczyńskiego w Szczecinie ustaliła kwotę dobrowolnej składki na fundusz Rady Rodziców dokonywanej przez rodziców/prawnych opiekunów uczniów VII LO w roku szkolnym 2018/2019. Składka w wysokości 100 złotych może być wpłacana w ratach.


Konto Rady Rodziców:  
BANK PEKAO SA I/O  SZCZECIN   40 1240 3813 1111 0000 4396  2657