Szczecin, dnia 26.02.2021 r.

 

ZASADY REKRUTACJI

do VII Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego
w Szczecinie na rok szkolny 2021/2022
dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych

Zgodnie z art. 154 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.), § 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737) w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów, § 11baa Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.) w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i wydanym na jego podstawie komunikatem Ministra Edukacji i Nauki Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych na rok szkolny 2021/2022 z dnia 28 stycznia 2021 r., a także w oparciu o Statut
VII Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Szczecinie, Dyrektor Szkoły podaje do wiadomości zasady rekrutacji do klas pierwszych ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 do VII LO.

 

I. Terminy i wymagane dokumenty.

 1. Kandydaci wraz z rodzicami generują i wysyłają drogą elektroniczną wypełniony wniosek o przyjęcie do szkoły za pomocą strony internetowej https://nabor.pcss.pl/szczecin
 2. Kandydaci do klas pierwszych składają wnioski o przyjęcie do szkoły
  od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. do godziny 15:00.
 3. Od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godziny 15:00, kandydaci mają możliwość dokonywania zmian w wyborze szkoły poprzez wycofanie starego wniosku i złożenie nowego.
 4. Kandydaci składając wniosek mogą dołączyć:
  • opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o problemach zdrowotnych kandydata, ograniczających możliwość wyboru kierunku kształcenia,
  • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje lub więcej dzieci). Druk oświadczenia znajduje się na stronie naboru nabor.pcss.pl/szczecin),
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721, z późn. zm.) – orzeczenie może dotyczyć kandydata, jego rodzica lub rodzeństwa,
  • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód albo separację, lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. Druk oświadczenia znajduje się na stronie naboru nabor.pcss.pl/szczecin),
  • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
   i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).

Szkoła przyjmuje poświadczone kopie ww. dokumentów (oryginał do wglądu).

 1. Oświadczenia, o których mowa w ust. 4, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 2. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w ww. oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego komisji lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności.
 3. W dniach od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godziny 15:00, kandydaci składają kopie świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej oraz kopie zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył. Na każdej stronie kopii musi znaleźć się: adnotacja „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, data, pieczęć urzędowa szkoły oraz imienna pieczątka dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby.
 4. 22 lipca 2021 r. – komisja rekrutacyjna ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej i listę kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej ponadpodstawowej VII LO w Szczecinie.
 5. Od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godziny 15:00 kandydaci umieszczeni na liście kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę podjęcia nauki w VII LO w Szczecinie poprzez złożenie oryginału świadectwa, oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz 2 aktualnych fotografii (podpisanych na odwrocie).
 6. 2 sierpnia 2021 r. – komisja rekrutacyjna ogłasza listy przyjętych do klasy pierwszej oraz listy nieprzyjętych na rok szkolny 2021/2022 do VII LO
  w Szczecinie oraz wywiesza informacje o liczbie wolnych miejsc
  w szczecińskich szkołach ponadpodstawowych

 

II. Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do następujących klas pierwszych:

Klasa 1a o profilu „Bezpieczeństwo publiczne”,

Klasa 1b o profilu „Strażacko – ratowniczym”,

Klasa 1c o profilu „Biologicznym z elementami kryminalistyki”,

Klasa 1d o profilu „Psychologicznym z elementami mediacji i wolontariatu”.

 

III. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej VII LO w Szczecinie decyduje suma punktów (maks. 200) otrzymanych za:

 1. Przeliczane na punkty ( 100 punktów) wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:
 • z języka polskiego – wynik przedstawiony w % pomnożony przez 0,35 – 35 punktów,
 • z matematyki – wynik przedstawiony w % pomnożony przez 0,35 – 35 punktów,
 • z języka obcego nowożytnego – wynik przedstawiony
  w % pomnożony przez 0,30 – 30 punktów.
 1. Oceny z czterech obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych na świadectwie ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej ( 72 punkty):
 • języka polskiego – 18 punktów,
 • matematyki – 18 punktów,
 • dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych
  w zależności od profilu klasy 18 punktów za każdy przedmiot:

- dla klasy „1a”: z historii i WOS

- dla klasy „1b”: z biologii i chemii,

- dla klasy „1c”: z biologii i chemii,

- dla klasy „1d”: z biologii i języka angielskiego.

 1. Ukończenie ośmioletniej szkoły podstawowej z wyróżnieniem (7 punktów),
 2. Szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej
  i jednocześnie umieszczone w Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalonym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 opublikowanym w dniu 26 lutego 2021 r ( 18 punktów), w tym:
 • za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem
  o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
 1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego
  10 punktów,
 2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
 3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;
 • za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty:
 1. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
 2. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty,
 3. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty;
 • za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez Kuratora Oświaty:
 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego
  10 punktów,
 2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
 4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego
  7 punktów,
 5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
 6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty;
 • za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty:
 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
 2. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów,
 4. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
 5. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty,
 6. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty;
 • za uzyskanie w zawodach sportowych (w konkurencjach wymienionych w Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalonym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022) o zasięgu:
 1. międzynarodowym (miejsca 1-8) – 4 punkty,
 2. krajowym (miejsca 1-6) – 3 punkty,
 3. wojewódzkim (miejsca 1-3) – 2 punkty,
 4. powiatowym (miejsca 1-3) – 1 punkt;
 • za uzyskanie nagrodzonego miejsca lub zwycięskiego tytułu,
  a także wyróżnienie przyznane na podstawie regulaminu zawodów (z wyłączeniem wyróżnień, nagród itp. uzyskanych za uczestnictwo w zawodach) w zawodach artystycznych i zawodach wiedzy (ujętych w Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych
  i sportowych ustalonym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022) o zasięgu:
 1. międzynarodowym – 4 punkty,
 2. krajowym – 3 punkty,
 3. wojewódzkim – 2 punkty,
 4. powiatowym – 1 punkt.

UWAGA: w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 1. Szczególne osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, wymienione na świadectwie ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej - 3 punkty (niezależnie od ilości potwierdzonych ww. osiągnięć).
 1. Równorzędne wyniki.
 2. Pierwszeństwo przyjęcia kandydata w przypadku równorzędnych wyników (punktowych) uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, będzie wynikało z problemów zdrowotnych kandydata, ograniczających możliwość wyboru kierunku kształcenia, potwierdzonych opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 3. W dalszej kolejności w przypadku równorzędnych wyników punktowych uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym opisanym powyżej, pierwszeństwo przyjęcia będzie wynikało z:
 • wielodzietności rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci),
 • niepełnosprawności kandydata,
 • niepełnosprawności obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawności rodzeństwa kandydata,
 • samotnego wychowywania kandydata w rodzinie (oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem),
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wymienione w tym ustępie kryteria mają jednakową wartość.

 1. Szczególe uprawnienia.
 2. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych dla szkół podstawowych przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, a także laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim (organizowanych przez Kuratora Oświaty) i ponadwojewódzkim (organizowanych przez właściwych Kuratorów Oświaty na podstawie zawartego porozumienia) są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności.
 3. Aby móc skorzystać z powyższego uprawnienia kandydat legitymujący się jednym z wymienionych sukcesów ma obowiązek złożenia jednego z poniższych dokumentów:
 • zaświadczenia komitetu głównego olimpiady przedmiotowej (tytuł laureata, finalisty),
 • zaświadczenia komitetu głównego olimpiady dla uczniów szkół podstawowych (juniorów) przeprowadzanej na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej (tytuł laureata, finalisty),
 • zaświadczenia komisji konkursowej konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim organizowanych przez Kuratora Oświaty lub ponadwojewódzkim organizowanych przez właściwych Kuratorów Oświaty na podstawie zawartego porozumienia (tytuł laureata).

Jeden z ww. dokument można składać wraz z wnioskiem o przyjęcie do VII LO pomiędzy 17 maja a 21 czerwca, lub wraz z kopią świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej i kopią zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty pomiędzy 25 czerwca a 14 lipca.

Szkoła przyjmuje poświadczone kopie tych dokumentów (oryginał do wglądu).

 1. Procedura odwoławcza.
 2. W terminie do 5 sierpnia 2021 r. rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do VII LO w Szczecinie.
 3. Komisja rekrutacyjna przygotowuje uzasadnienie odmowy przyjęcia w ciągu
  3 dni od złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia (uzasadnienie wydaje się w sekretariacie szkoły).
 4. W ciągu 3 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia, rodzic kandydata może złożyć do Dyrektora VII LO w Szczecinie odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 5. W terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania, Dyrektor VII LO w Szczecinie rozpatruje odwołanie.

                                                                                                   Dyrektor VII LO

 1. im. K. K. Baczyńskiego w Szczecinie

                                                                                             mgr Bogdan Dziewulski